DOELGROEP

Voor wie?

Het activiteitencentrum is een ambulant centrum waar volwassenen met een psychosociale problematiek terecht kunnen om deel te nemen aan een ganse waaier van activiteiten.
De meeste medewerkers hebben een min of meer gestabiliseerde problematiek, maar hebben vaak nog verschillende moeilijkheden.
-          vatbaar voor stress
-          eenzaamheidsproblematiek en/of de moeilijkheid om betekenisvolle relaties aan te gaan
-          negatief zelfbeeld
-          weinig dagstructuur
-          beperkte levensomstandigheden
-          sociale uitsluiting o.a. de vooroordelen i.v.m. werkmogelijkheden.

Toelatingscriteria:

We proberen als centrum zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Zo is het voor mogelijke kandidaten eenvoudig om in te stappen in onze dienst. We proberen dit te bereiken door het hanteren van een eenvoudige intakeprocedure, een minimale financiële bijdrage en zo weinig mogelijk toelatingscriteria.
We richten ons op een bepaalde doelgroep en proberen die personen ook zo goed mogelijk op te volgen. Daarom stellen we de volgende criteria voorop.

-          De kandidaat-medewerker wordt door een voorziening of persoon uit de hulpsector doorverwezen.
-          De kandidaat-medewerker is meerderjarig.
-          De kandidaat-medewerker heeft een psychosociaal probleem.
-          De kandidaat-medewerker komt minstens 4 dagdelen naar het activiteitencentrum (dit is telkens een voor- of namiddag)
-          De kandidaat-medewerker wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek voor hij eventueel kan starten.

Aanmelding

Rondleiding

Wanneer iemand geïnteresseerd is om te komen naar het centrum dan volstaat een telefoontje om een rondleiding inte plannen. We leggen de werking van ons centrum uit en leggen u het activiteitenschema voor. Bij de rondleiding die gegeven wordt krijgt u reeds een goed zicht op het centrum en de basisactiviteiten. De rondleiding wordt gegeven door één van onze medewerkers. Op die manier leert u het beste onze werking kennen.

Kennismakingsgesprek

In dit gesprek wordt er in de eerste plaats geluisterd naar het verhaal van de kandidaat-medewerker. De persoon geeft ons wat info m.b.t. ziektegeschiedenis, sociale anamnese, school- en werkanamnese en zelfbeeld. De begeleiding spreekt de momenten af wanneer de kandidaat-medewerker aanwezig zal zijn (minimum 4 voor en- of namiddagen). De begeleider die dit kennismakend gesprek op zich neemt zal eveneens aangesteld worden als uw individueel begeleider voor het verdere verloop.

Na de goedkeuring van de medisch adviseur of RVA (bij ziekte-, invaliditeits- of werkloosheidsuitkering) en na de voorstelling op de teamvergadering kan de persoon starten. Veelal kan de kandidaat-medewerker van start gaan 2 weken na het kennismakingsgesprek. Soms is er een wachtlijst voor bepaalde dagdelen.

Start en begeleiding

Eens gestart in het centrum wordt er een individueel begeleidster toegekend aan de medewerker. Dit is meestal dezelfde begeleidster die het kennismakingsgesprek voerde. Zij is de contactpersoon voor de medewerker en legt een begeleidingsproces af met de medewerker (bv. is het luisterend oor voor de medewerker, geeft advies, gaat op zoek naar vrijwilligerswerk met de medewerker, legt de nodige contacten, …).
Wanneer de medewerker start vragen we om alle activiteiten te doorlopen gedurende de eerste maand. De eerste maand wordt als een soort proef gezien voor de medewerker waarbij hij/zij van alle activiteiten kan proeven. Na een maand is er een overleg tussen medewerker en begeleider. In dit overleg wordt stil gestaan bij zijn/haar ervaringen in ons centrum (bv welke activiteiten liggen hem/haar en waarom?).


SV DE BOLSTER

Groeningepoort 4
8500 Kortrijk
056/37.33.46