OPDRACHTSVERKLARING

De Bolster is een kleinschalig initiatief voor tijdelijk begeleid wonen van volwassen mannen en vrouwen met een (ex) psychiatrische problematiek.
De bewoners worden op een systematische en intense wijze begeleid in functie van resocialisatiedoelstellingen.

Waarden en uitgangspunten

Deskundig begeleid wonen, werken en vrijetijdsbesteding

Zelfstandig kunnen wonen,  leven en zinvol de tijd besteden in een netwerk van oude en nieuwe relaties zonder begeleiding is ons streefdoel. We streven ernaar om met respect voor de eigenheid van het individu iedereen te laten ontwikkelen. We willen alle vormen van sociale zelfredzaamheid bevorderen en maximaliseren via een intensieve begeleiding van het individu in zijn/haar systeem. Hierbij willen we sterk rekening houden met het tempo en de potentiële mogelijkheden van de cliënt, samen wordt ook het sociaal netwerk uitgebouwd. De interdisciplinaire aanpak in combinatie met de inbreng van externe hulpverleners en vrijwilligers staat borg voor een open en dynamische benadering van elke cliënt.
De geïndividualiseerde begeleiding is gekenmerkt door een professionele vertrouwensrelatie waarbij persoonlijke betrokkenheid en nabijheid tijdig begrensd worden door afstand nemen en reflectie. Het begeleidingsteam streeft ernaar maximale ontplooiingskansen te bieden en wil een pleitbezorger zijn voor elke Bolstercliënt. Steeds willen wij erover waken om de onafhankelijkheid en de vrijheid van het individu los te koppelen van de geborgen en veiligheid biedende  structuur binnen onze christelijk geïnspireerde voorziening.

Een creatief en stimulerend werkklimaat

De kleinschaligheid van de Bolster impliceert een grote zelfstandigheid en  verantwoordelijkheid van de vaste medewerkers voor het dagelijks functioneren. Wij streven ernaar de afstand tussen de medewerkers en het beheer en beleid zo klein mogelijk te maken door een directe communicatie te realiseren. Vermits het initiatief begeleid wonen gegroeid is uit een werking van vrijwilligers willen we permanent zoeken om de betrokkenheid van deze vrijwilligers te integreren in het toekomstig functioneren van de Bolster. Bovendien wordt de Bolster gedragen door drie partners in de geestelijke gezondheidszorg met elk een specifieke invalshoek . Vanuit dit samenwerkingsverband wil de Bolster een geïntegreerd aanbod bieden aan de regio voor de noden binnen de betrachte doelgroep.
Wij streven naar een open communicatieklimaat onder alle medewerkers. De houding van iedereen dient gekenmerkt te worden door vertrouwen in- en waardering en respect voor elkaar. Alle medewerkers moeten de mogelijkheid en de vrijheid krijgen om creatief te zijn en zelf initiatieven te kunnen nemen binnen het kader van de in samenspraak vooropgezette doelstellingen. Wij vinden het zeer belangrijk dat onze mensen zich goed kunnen voelen in hun opdrachten en dat zij arbeidsvreugde kunnen putten uit hun werk.
Teamwerking vereist een multidisciplinaire opstelling waar men intens op elkaar interageert ook met het oog op een eerlijke steunfunctie voor elkaar. Wij geloven dat het belangrijk is om te streven naar een permanente bevraging van ons functioneren om van daaruit heel bewust onze werking en toekomstvisie te sturen.
Gezamenlijke inspirerende doelen bieden het referentiekader van ons beleid. Dit geheel willen we permanent vertalen in beleidsplannen voor het gehele project evenals in persoonlijke doelstellingen.
Kwaliteitsverbetering en permanente bijscholing is voor elke medewerker een voortdurende bekommernis. Wij geloven in het belang van continu verbeteren en verwachten initiatieven van iedereen op dit vlak.
Het is een uitdaging voor de beheerders, medewerkers en vrijwilligers om deze doelstellingen en waarden samen te realiseren.


SV DE BOLSTER

Groeningepoort 4
8500 Kortrijk
056/37.33.46