DOELGROEP

Het betreft personen die omwille van persoons- en/of maatschappijgebonden redenen voorlopig niet meer kunnen tewerkgesteld worden in het reguliere of beschermde tewerkstellingscircuit. Een groot deel van de personen beschikt over een vervangingsinkomen: ziekte-uitkering, werkloosheidsuitkering,een leefloon via OCMW,…(onbezoldigd werk).

Daarnaast zijn er ook leerwerknemers, mensen die via opleg een volwaardig loon ontvangen.
Er zijn medewerkers met een verschillende statuten:  vanuit Arbeidszorg, Artikel 60 (leerwerknemers) en vrijwilligerswerk…
Er zijn 60 verschillende medewerkers op weekbasis; gemiddeld 25 deelnemers per moment (voor-of namiddag)1VTE is 32 uur, en er is een weekprogramma van 33u.

 domino  

Sinds kort vinden er in Domino ook activeringsstages plaats.Een activeringsstage is een stage die georganiseerd wordt door Mentor. Bij deze
stage wordt door de begeleider binnen domino uitgezocht of de persoon die de stage doet kan doorstromen naar: nec (normaal
economisch circuit), sw (sociaal werk), bw (beschutte werkplaats), arbeidszorg of niet toeleidbaar is.


SV DE BOLSTER

Groeningepoort 4
8500 Kortrijk
056/37.33.46